Dobrowolne poddanie się egzekucji

Notariusz Sylwia Martynowska z Łodzi spisuje akty notarialne zawierające oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Usługi wykonywane są z wymaganą znajomością prawa, terminowo i w korzystnych cenach, dla których podstawą jest cennik zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r.
notariusz w Łodzi

W tym artykule:

Co oznacza dobrowolne poddanie się egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji stanowi formę zabezpieczenia należności. Oświadczenie takie zawiera obowiązek dłużnika do zapłaty określonej sumy oraz określa termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. Posiadając taki akt notarialny wierzyciel może wystąpić bezpośrednio do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, a po jej uzyskaniu wszcząć postępowanie egzekucyjne. Dochodzenie należności odbywa się szybko i sprawnie, bo procedura nie wymaga już sądowego dochodzenia należności.

Zwykle z dobrowolnym poddaniem się egzekucji spotykamy się przy sprzedaży nieruchomości, jeżeli w momencie sporządzania aktu notarialnego cała kwota nie została uiszczona przez kupującego, bo na przykład część środków będzie pochodziła z kredytu udzielonego przez bank. W takiej sytuacji w akcie notarialnym zawarta jest formuła dobrowolnego poddania się egzekucji w myśl art. 744 § 1 k.p.c. Poza tym, dobrowolne poddanie się egzekucji występuje w przypadku:

 • najmu okazjonalnego,
 • wynajmie lokalu od gminy,
 • zwykłego najmu,
 • umowy sprzedaży,
 • ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności,
 • darowizny,
 • podziału majątku.

Choć poddanie się egzekucji najczęściej stosowane jest w przypadku zobowiązań umownych, może być jednak użyte również odnośnie zobowiązań z innych stosunków prawnych, na przykład odpowiedzialności odszkodowawczej.

Egzekucji nie można poddać się co do przyszłego długu. W przypadku wspólników spółki cywilnej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji musi być złożone przez każdego z nich osobno.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Co musi zawierać oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Akt notarialny, w którym zawarte jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, powinien zawierać:

 • oznaczenie osoby dłużnika,
 • oznaczenie osoby wierzyciela,
 • określenie obowiązków dłużnika,
 • oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest jego wykonanie, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności.

Wykaz dokumentów do sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 1. Zwykły rygor:
  • Podstawa poddania się egzekucji, np. umowa najmu, umowa dofinansowania (do okazania notariuszowi)
 2. Rygor z tytułu najmu okazjonalnego:
  • umowa najmu okazjonalnego,
  • wskazanie innej nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, w których najemca będzie mógł zamieszkiwać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia nieruchomości lub lokalu,
  • oświadczenie właściciela nieruchomości / lokalu lub osoby mającej tytuł do nieruchomości / lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu – z podpisem notarialnie poświadczonym jeśli zażąda tego wynajmujący.
 3. Odpis zwykły z rejestru przedsiębiorców, jeśli Spółka poddaje się egzekucji.

Dokumenty do pobrania: [icon name=”file-word” prefix=”fas”] formularz z danymi do wypełnienia

Koszt sporządzenie aktu notarialnego z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji

Zgodnie z obowiązującym na postawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej cennikiem notariuszamaksymalny koszt obliczany jest od kwoty, co do której osoba poddaje się egzekucji. Dla przykładu, jeśli wartość kwoty egzekucji to 500 000 zł, maksymalna taksa notarialna będzie wynosiła 1010 zł plus 1760 zł ((500 000 – 440 000) * 0,4%). Wyliczenie według Tabeli 1 cennika notariusza.

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego, w zależności od ich liczby i objętości.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania i wyjaśnienia wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną.

NIeruchomości u notariusza

Nieruchomości

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami i najmu lokali. Spisujemy m. in. umowy sprzedaży, najmu okazjonalnego, darowizny. Klienci instytucjonalni mogą liczyć na specjalne warunki współpracy. ➔ więcej

Poświadczenie dziedziczenia w Łodzi

Dziedziczenie

Kancelaria kompleksowo obsługuje sprawy związane z dziedziczeniem, w tym.: spisuje testamenty notarialne, oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akt poświadczenia dziedziczenia. ➔ więcej

Intercyza u notariusza w Łodzi

Sprawy rodzinne

Notariusz sporządza w formie aktu notarialnego małżeńskie umowy majątkowe, ustanawiające m.in.:intercyzę (rozdzielność majątkową), wspólność majątkową, rozszerzoną wspólność majątkową, ograniczoną wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. ➔ więcej