Odrębna własność lokalu

Notariusz Sylwia Martynowska z Łodzi sporządza akty notarialne ustanawiające odrębną własność lokalu. Usługi wykonywane są z wymaganą znajomością prawa, terminowo i w korzystnych cenach, dla których podstawą jest cennik zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r.

W tym artykule:

Czym jest odrębna własność lokalu

Zgodnie z polskim prawem, a konkretnie Art. 7 Ustawy o własności lokali, odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jedno-stronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego, a do powstania takiej formy własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:
1) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
2) wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.

Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.

Odrębna własność lokalu

Dokumenty i informacje potrzebne do ustanowienia odrębnej własności lokalu

 1. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
 2. Podstawa nabycia nieruchomości lub prawa – np. umowa (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której zbywcy przysługuje dane prawo, 
 3. Odpis zwykły księgi wieczystej, prowadzonej dla lokalu – pobrany ze strony internetowej www.ekw.gov.pl lub z siedziby właściwego sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych (wydruk komputerowy nie ma mocy dokumentu urzędowego!) – – odpis elektroniczny dostępny na stronie: www.ekw.ms.gov.pl po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł za jeden odpis zwykły, lub odpis papierowy dostępny w siedzibach poszczególnych Sądów Rejonowych, Wydziałów Ksiąg Wieczystych – po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł za jeden odpis zwykły  Sądem właściwym dla nieruchomości położonych w Łodzi jest Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych ulica Pomorska 37), 
 4. Wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualny) – dla działki, na której posadowiony jest budynek, w którym mieści się lokal; dokument wydawany jest przez Starostów lub Prezydentów Miast na prawach powiatu, w przypadku Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezji przy ulicy Traugutta 21/23,
 5. Wypis z rejestru lokali przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualny), wydawany przez Starostów lub Prezydentów Miast na prawach powiatu, w przypadku Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezji przy ulicy Traugutta 21/23,
 6. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy – wydane w trybie art. 19 ust 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn – dotyczy przypadków gdy uprzednie nabycie nastąpiło:
  1. w drodze spadku, zasiedzenia – zawsze, niezależnie od daty nabycia, 
  2. w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia – po 01.01.2007 roku,
 7. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w spółdzielni lub u zarządcy nieruchomości, 
 8. Zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany, dowód opłacenia podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste,
 9. Świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli zostało sporządzone. 

Dokumenty do pobrania: [icon name=”file-word” prefix=”fas”] formularz z danymi do wypełnienia

Cena ustanowienia odrębnej własności lokalu

Na postawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej cennikiem notariuszamaksymalny koszt sporządzenia aktu notarialnego ustanawiającego własność odrębną zależny jest od wartości.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania i wyjaśnienia wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną.

NIeruchomości u notariusza

Nieruchomości

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami i najmu lokali. Spisujemy m. in. umowy sprzedaży, najmu okazjonalnego, darowizny. Klienci instytucjonalni mogą liczyć na specjalne warunki współpracy. ➔ więcej

Poświadczenie dziedziczenia w Łodzi

Dziedziczenie

Kancelaria kompleksowo obsługuje sprawy związane z dziedziczeniem, w tym.: spisuje testamenty notarialne, oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akt poświadczenia dziedziczenia. ➔ więcej

Intercyza u notariusza w Łodzi

Sprawy rodzinne

Notariusz sporządza w formie aktu notarialnego małżeńskie umowy majątkowe, ustanawiające m.in.:intercyzę (rozdzielność majątkową), wspólność majątkową, rozszerzoną wspólność majątkową, ograniczoną wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. ➔ więcej