Pełnomocnictwo notarialne

Notariusz Sylwia Martynowska z Łodzi sporządza akty notarialne zawierające pełnomocnictwo do wykonywania wskazanych czynności prawnych. Usługi wykonywane są z wymaganą znajomością prawa, terminowo i w korzystnych cenach, dla których podstawą jest cennik zgodny z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r.
notariusz w Łodzi

W tym artykule:

Czym jest pełnomocnictwo notarialne

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnić można kilka typów pełnomocnictw:

  1. Pełnomocnictwo ogólne, którego mocodawca udziela do wykonywania czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu (art. 199 k.c), w tym i do administrowania swoim majątkiem. Pełnomocnictwo takie musi zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ale nie wymaga precyzowania zakresu czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik.
  2. Pełnomocnictwo rodzajowe udzielane jest po to, by pełnomocnik mógł w imieniu mocodawcy cyklicznie wykonywać określony rodzaj czynności. Treść takiego pełnomocnictwa zawsze musi jasno określać rodzaju czynności, jakiej dotyczy, przy czym zakres czynności może zawierać się w ramach wyznaczonych przez zwykły zarząd, ale może także wykraczać poza jego zakres.
  3. Pełnomocnictwo procesowe pozwala pełnomocnikowi do reprezentowania mocodawcy w trakcie czynności sądowych, w tym do stawiennictwa w sądzie czy do uczestnictwa w rozprawach. W przypadku tego rodzaju pełnomocnictwa istnieją ograniczenia w zakresie podmiotów mogących występować jako pełnomocnik procesowy.
  4. Pełnomocnictwo szczególne precyzyjnie określa zakres kompetencji udzielanych pełnomocnikowi przez mocodawcę. Pełnomocnictwo takie upoważnia pełnomocnika wyłącznie do wykonania wskazanej w nim czynności. Ponadto, jeżeli w odniesieniu do danej czynności wykonanie jej w ważny sposób wymaga konkretnej formy, także i pełnomocnictwo musi zostać sporządzone właśnie w takiej formie.

Każde z powyżej wymienionych pełnomocnictw może zostać sporządzone w formie aktu notarialnego nawet, jeśli dana czynność tej formy nie wymaga. Posiadanie takiego pełnomocnictwa notarialnego jest korzystne z kilku powodów:

  • daje pewność, że dokument został sformułowany prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • umożliwia posługiwanie się tym samym egzemplarzem pełnomocnictwa wielokrotnie,
  • pozwala wyeliminować możliwość zakwestionowania pełnomocnictwa przez urzędy, instytucje publiczne czy osoby fizyczne.

Notarialne pełnomocnictwo do wszystkiego

Wielu klientów zadaje pytanie, czy istnieje pełnomocnictwo do wszystkiego, dające prawo do zastępowania mocodawcy we wszystkich czynnościach prawnych? Otóż nie. Nie, nie ma czegoś takiego, jak pełnomocnictwo do wszystkiego. Potocznie określane jest tak pełnomocnictwo do wielu czynności, uprawniające do reprezentacji mocodawcy przed wszystkimi urzędami, na przykład do załatwienia spraw medyczne, czy jakichś konkretnych spraw, jak zakupu lub zbycia nieruchomości, załatwienia spraw spadkowych. Nawet jeżeli przygotujemy pełnomocnictwo ogólne, to i tak nie zastąpi ono na przykład pełnomocnictwa procesowego.

Udzielenie pełnomocnictwa w każdym przypadku wymaga określenia przez mocodawcę objętego nim zakresu umocowania. Zakres umocowania zależy więc przede wszystkim od woli mocodawcy.

Pełnomocnictwo ogólne jest pełnomocnictwem o najszerszym zakresie umocowania, gdyż obejmuje umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Oznacza to, że pełnomocnictwo takie przyznaje kompetencję do dokonywania wszelkich czynności, jakie mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu. Pojęcie czynności zwykłego zarządu pojawia się w ustawodawstwie cywilnym w różnych kontekstach sytuacyjnych (por. np. art. 199 zd. 1, art. 201 zd. 1, art. 203, art. 395 § 2 zd. 2). Przede wszystkim są to czynności prawne, jednakże zakresem umocowania objęte są również inne czyny zgodne z prawem, jak np. zawiadomienia czy wezwania.

Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa ogólnego wyklucza możliwość umocowania pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy – na podstawie jednego umocowania – we wszystkich czynnościach prawnych. Twierdzenie to znajduje zresztą oparcie w brzmieniu drugiego zdania komentowanego przepisu, zgodnie z którym dla czynności przekraczających ramy zwykłego zarządu ustawodawca wymaga pełnomocnictw innego rodzaju. Za nieważną na podstawie art. 58 § 1 lub 2 należałoby zatem uznać ewentualną czynność mocującą do dokonywania wszystkich czynności prawnych (M. Pazdan, w: System P.P., t. 2, 2002, s. 475).

Dokumenty i informacje potrzebne do sporządzenia pełnomocnictwa notarialnego

Dla udzielenia pełnomocnictwa wymagany jest dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) potwierdzający dane osobowe mocodawcy. Poza tym należy dysponować danymi osobowymi pełnomocnika – imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców i PESEL.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo dotyczy nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu warto mieć ze sobą odpis zwykły księgi wieczystej (-tych), prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta lub wydruk komputerowy.

Dokumenty do pobrania: [icon name=”file-word” prefix=”fas”] formularz z danymi do wypełnienia

Cena sporządzenia pełnomocnictwa notarialnego

Na postawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej cennikiem notariuszamaksymalny koszt sporządzenia pełnomocnictwa do jednej konkretnej czynności wynosi 30 zł + VAT, dla dwóch lub więcej czynności taksa wynosi 100 zł + VAT.

pełnomocnictwo notarialne Łódź
Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania i wyjaśnienia wątpliwości związanych z planowaną czynnością notarialną.

NIeruchomości u notariusza

Nieruchomości

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie czynności notarialnych związanych z obrotem nieruchomościami i najmu lokali. Spisujemy m. in. umowy sprzedaży, najmu okazjonalnego, darowizny. Klienci instytucjonalni mogą liczyć na specjalne warunki współpracy. ➔ więcej

Poświadczenie dziedziczenia w Łodzi

Dziedziczenie

Kancelaria kompleksowo obsługuje sprawy związane z dziedziczeniem, w tym.: spisuje testamenty notarialne, oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, akt poświadczenia dziedziczenia. ➔ więcej

Intercyza u notariusza w Łodzi

Sprawy rodzinne

Notariusz sporządza w formie aktu notarialnego małżeńskie umowy majątkowe, ustanawiające m.in.:intercyzę (rozdzielność majątkową), wspólność majątkową, rozszerzoną wspólność majątkową, ograniczoną wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. ➔ więcej